Hoạt động sản xuất kinh doanh là điều cốt lõi thể thiếu đối với mỗi công ty, doanh nghiệp. Hình ảnh của doanh nghiệp qua các hoạt động này được truyền bá tới khách hàng và mọi người một cách