Bất cứ dịch vụ chụp ảnh nào cũng cần đến những hướng dẫn để đạt hiệu ứng và nhấn mạnh đối tượng được chụp sao cho hiệu quả. Với chụp ảnh sản phẩm điều này càng quan trọng. Bài viết